1 de febrer de 2023

L’entitat també s’ha acreditat per acollir-se al règim de concert social que finalment ha fet possible la Generalitat, una passa endavant en la promoció i la millora contínua de la qualitat dels serveis de gestió delegada de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

TU-i-NOS Fundació ha certificat els seus serveis i procediments mitjançant la norma ISO 9001:2015, un sistema que avalua la gestió de la qualitat de l’entitat i que ha estat verificat i auditat per l’empresa Bureau Veritas. Es converteix així, en una de les primeres organitzacions de suport en l’exercici de la capacitat jurídica a obtenir la certificació, garantint el compromís de l’entitat amb la qualitat dels seus procediments i la satisfacció dels seus usuaris.

L’obtenció d’ISO 9001, norma internacional de gestió de la qualitat, referma l’excel·lència dels serveis de l’entitat i verifica l’adaptació als canvis legislatius que suposa el Decret Llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya i a les recomanacions del Conveni de Nova York de les Nacions sobre els drets de les persones amb discapacitat.

El nou marc d’actuació i procedimental, d’acord amb la norma de qualitat, s’emmarca en la nova plataforma de gestió desenvolupada per l’entitat. L’eina informàtica realitza un seguiment objectiu i continuat de la qualitat de vida de les persones assistides i de les necessitats de suport en tot moment i en tot el cicle vital de la persona. Així mateix, valida que l’entitat estigui complint els estàndards de qualitat dels seus processos, guiant als treballadors en tots els passos i facilitant l’emissió d’informes per facilitar la presa de decisions a jutges i fiscals.

D’altra banda, TU-i-NOS Fundació ha passat al nou règim de Concert Social amb la Generalitat de Catalunya, una mesura àmpliament reclamada pel sector per superar model de finançament que havia quedat obsolet. Fins ara, el sistema de tuteles responia a un model privat pel qual les entitats tutelars eren finançades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la cartera de serveis socials, amb subvencions, i d’acord amb uns mòduls específics que intentaven donar resposta a les necessitats de les persones que necessiten aquests tipus de serveis.

La concertació dels serveis contribueix a un millor finançament per garantir la tasca assistencial i d’acompanyament que realitza l’entitat i la qualitat del servei prestat a les persones ateses.

Amb aquests avenços, l’entitat afronta avui el seu futur amb garanties de poder continuar oferint el millor suport jurídic i social a persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual, malaltia mental o envelliment, addiccions, que necessitin o puguin necessitar aquest suport, a través de les figures de protecció de la persona, previstes al Codi Civil de Catalunya.