SOBRE L'ASSISTÈNCIA

TU-i-NOS Fundació

Els nostres serveis

La Fundació acompanya la persona assistida amb un professional referent amb experiència i formació, integrat en l’equip multidisciplinari de la Fundació, que està en relació amb altres professionals de la xarxa comunitària i que treballa sota rigorosos procediments d’actuació i valoració de la qualitat de servei.

La funció primordial del referent és oferir el suport a l’assistit a partir de les seves preferències i voluntats, ha d’escoltar, entendre i donar consells des d’un segon pla, sense escollir en nom de l’usuari i vetllar per apoderar-lo amb la finalitat d’assolir la seva màxima autonomia i qualitat de vida.

El consell professional partirà d’una anàlisi continuada basada en la identificació diferencial entre les necessitats i desitjos expressats per l’assistit, en el coneixement de les limitacions personals (si existeixen) i en la situació contextual on cada persona es troba habitualment.

Qui pot iniciar un procés d’assistència?

La persona major d’edat que necessita suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat pot sol·licitar la constitució de l’assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, designant una o més persones que l’assisteixin.

Estan legitimats per iniciar el procés d’assistència els familiars o tutors, cònjuge o descendents i a falta d’aquests, els ascendents o germans. TU-i-NOS Fundació informa i guia sobre el procés.

Les autoritats i funcionaris públics i qualsevol persona que coneguin l’existència d’una possible causa de necessitat de suport, risc per una persona o el seu patrimoni, poden contactar amb nosaltres per assessorar-los i/o posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal.

Qui pot necessitar un servei d’assistència?

A persones amb una malaltia mental, física o intel·lectual, que sigui persistent, que produeixi una alteració de les facultats d’enteniment o de decisió de la persona que la pateix:

• Persones amb malaltia mental.

• Persones amb discapacitat intel·lectual.

Persones amb discapacitat física.

Persones amb deteriorament cognitiu.

Com és el procés d’assistència?

El procediment de sol·licitud de suport és un procediment que consta de tres diferents vies:

– Adreçar-se al notari perquè mitjançant escriptura pública constitueixi l’assistència.

– Adreçar-se al jutge que li correspon per domicili perquè constitueixi l’assistència seguint un procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat.

– Les persones sí que necessiten suport, però no poden manifestar la seva voluntat o no resulta possible conèixer-la. *

*En aquest cas, si no hi ha oposició per part de la persona amb discapacitat o del Ministeri fiscal, podran demanar la designació judicial de l’assistència per mitjà del procediment de jurisdicció voluntària el Ministeri fiscal, el cònjuge no separat de fet o legalment o qui es trobi en una situació de fet assimilable, i els seus descendents, ascendents, o germans.

Els suports s’han de basar en la millor interpretació de la voluntat de la persona concernida i de les seves preferències, d’acord amb la seva trajectòria vital, les seves manifestacions prèvies de voluntat en contextos similars, la informació que
tenen les persones de confiança i qualsevol altra consideració pertinent per al cas.

Preguntes freqüents

Disposeu de residències o centres d’atenció per a les persones assistides?
No. No disposem de centres ni tenim cap mena de prioritat per obtenir-lo, però si gestionem els tràmits per accedir a una plaça.
Les persones assistides han de pagar pels serveis que reben de la TU-i-NOS Fundació?

No. El cost del servei és assumit per la Generalitat de Catalunya.

Pot participar la família en aquest procediment que ha iniciat la persona que necessita el suport?

La reforma permet que la persona que és proposada com assistent, les persones legitimades (Ministeri Fiscal, el cònjuge no separat de fet o legalment o qui es trobi en una situació de fet assimilable) i qualsevol altra persona amb interès legítim puguin intervenir en el procés per presentar al·legacions o informació que sigui d’interès.

Un cop admesa a la sol·licitud del procediment, el jutge convocarà al Ministeri Fiscal, a la persona amb discapacitat, al cònjuge no separat, als descendents, ascendents i germans i podran aportar les proves que considerin adients per demostrar quina és la voluntat, desitjos i  preferències de la persona concernida.

Què ha de fer la persona que requereix suport si vol constituir l’assistència en escriptura pública?

Primer de tot cal que s’adreci al notari o notària de la seva elecció. Posteriorment, La persona haurà de decidir en relació amb quins actes necessita suport, qui vol que li doni aquest suport, com el vol rebre, les mesures de control per evitar abusos, els conflictes d’interessos i la influència indeguda, terminis de revisió de les mesures de suport fixades, i tot allò que consideri convenient per garantir el respecte de la seva voluntat, desitjos i preferències.

L’assistent haurà de rendir comptes davant el jutge?

L’assistent haurà de complir amb les mesures de control i supervisió acordades i establertes a la resolució judicial o a l’escriptura pública de nomenament, per garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona i evitar conflictes d’interessos i possibles influències indegudes.

L’exercici d'assistència està controlat o vigilat per algú?

Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. L’assistent ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial de l’assistit i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

Cal advocat i procurador en aquest procediment judicial de jurisdicció<br /> voluntària iniciat per la persona que requereix el suport?

Atesa la dificultat que implica dissenyar els suports a la capacitat i les implicacions
personals, familiars i patrimonials que generen, seria recomanable la intervenció
d’advocat per tenir un assessorament adequat.

ACCESSIBILITAT

ACCESSIBILITAT

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.