QUI SOM?

TU-i-NOS Fundació

Sobre l’Entitat:

TU-i-NOS Fundació, abans Entitat Tutelar del Garraf, ofereix serveis de suport en l’exercici de la  capacitat jurídica segons estableix el Conveni de Nova York de les Nacions Unides de l’any 2006 i més concretament segons Decret Llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya, desenvolupant la tasca d’assistents (amb o sense representació) segons  s’estableix judicialment, a través del procediment de jurisdicció voluntària de provisió de mesures de suport judicial per a persones amb discapacitat. 

Dades de l’Entitat:

• Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2111.
• Inscrita en Registre de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número S-06419.
• Número d’identificació Fiscal G-63782866.

Missió

– Dotar de suport jurídic, social, patrimonial i sanitari a persones majors d’edat  amb discapacitat o amb la capacitat jurídica modificada (malalts mentals,  persones amb diversitat funcional, persones grans) o sense modificar però que  necessiten suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica.  

– Dotar de l’assistència adient a cada persona identificant els seus desitjos, per  planificar les accions a realitzar. 

– Dotar la màxima qualitat de vida 

– Servei de Previsió de suport futur, en el sentit de formalitzar amb les famílies el  seguiment i suport quan elles no puguin exercir-lo.  

– Defensar als tribunals els drets de totes les persones usuàries de la Fundació. 

– Assessorar gratuïtament a persones i professionals sobre la modificació de la  capacitat i les figures jurídiques de suport previstes a l’ordenament jurídic  vigent. 

– Avaluar els casos derivats d’altres Institucions i dotar-los del suport que es  consideri oportú. 

– Formar de forma continuada al personal de l’Entitat. 

Visió

Ser la Fundació de referència en el seu àmbit d’actuació: donar suport a les persones  amb la capacitat jurídica modificada per mitjà de les figures legals de l’assistència, i  altres que s’especifiquen en el Codi Civil Català.

Valors

Treballem des de la definició social de discapacitat introduïda per la Convenció de  Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. 

Els principis d’actuació que guien la nostra tasca i que són els més adequats per l’exercici  de suport a les persones són, a més dels que preveu el Codi de Família la resta de la  legislació vigent.

Els nostres valors:
Subsidiarietat: L’entitat Tutelar és una alternativa a la maca de família per dur a terme  la cura personal centrada en la persona. 

Respecte dels drets individuals: es tindran en compte la voluntat dels pares i les  afeccions o desigs de la persona per tal de crear l’entorn afectiu i social que ajudi a  complir-les. Amb aquesta finalitat, per establir el suport adient, cal elaborar un Pla  d’Actuació personalitzat. 

Autonomia: l’Entitat Tutelar no dependrà de tercers ni estarà condicionada per vincles que limitin la seva independència en la presa de decisions en relació amb la figura  jurídica que correspongui i sempre s’adoptaran exclusivament en benefici de la persona i d’acord amb la legislació vigent. 

Transparència: totes les actuacions de l’entitat seran transparents i, alhora, garantiran la intimitat de les persones a qui oferim suport. 

 Proximitat: s’actuarà amb la major proximitat física vers la persona per tal de facilitar l’exercici assignat.

No discriminació: l’entitat no permetrà cap discriminació per raons de sexe, actituds  polítiques, llengua, raça i/o religió, ni tampoc per qüestions econòmiques o geogràfiques. 

Globalització: es tindrà cura de les persones de forma integradora, tant en la vessant personal com patrimonial. 

Fidelitat a la missió: totes les activitats de l’entitat s’adreçaran a aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones a qui donem suport. 

Eficiència i professionalitat: l’Entitat exercirà les seves funcions d’una manera professionalitzada per mitjà de persones amb la formació i la capacitació suficient i amb la millor gestió dels recursos disponibles. 

Austeritat: l’Entitat actuarà en tot moment amb la més absoluta austeritat sempre amb la finalitat d’obtenir una rendibilitat màxima dels recursos econòmics i humans destinats a l’acompliment dels objectius proposats.

ACCESSIBILITAT

Necessites més informació?

Estarem encantats de poder oferir-te tota la informació sobre els nostres serveis.